Resning kan beviljas till förmån för tilltalad, om ny bevisning väcker allvarligt tvivel om tillämpningen av en straffmätningsbestämmelse. 58 kap. 2 § 4 RB.


Lagrum:
58 kap. 2 § 4 rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2002 s 619 (nr 74)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-12-03

Målnummer:
Ö2376-02