Medhjälp till våldsamt upplopp. Fråga om de tilltalade, som befann sig i en lägenhet i Göteborg, tillsammans och i samförstånd främjat våldsamma upplopp i samband med EU-toppmötet i juni 2001 genom att systematiskt samla in och vidarebefordra uppgifter om polisens verksamhet.


Lagrum:
16 kap. 2 § och 23 kap. 4 § första stycket brottsbalken (1962:700)
NJA 2002 s 489 (nr 65)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-11-06

Målnummer:
B1055-02