Fråga om det, på grund av en felaktig uppgift om lägenhetsytan i hyresavtal och vid senare hyresförhandlingar, förelåg ett på utfästelse grundat skadeståndsansvar för hyresvärden gentemot hyresgästen och hur skadan i sådant fall skulle beräknas.


Lagrum:
12 kap. 11 §, 16 §, 54 § och 55 § jordabalken (1970:994); 1 §, 2 §, 21 § och 22 § hyresförhandlingslagen (1978:304)
NJA 2002 s 477 (nr 64)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-11-06

Målnummer:
T4750-00