Tingsrättsdomare som av hovrätten förklarats jävig att handlägga visst mål har ansetts ej äga rätt till klagan över domvilla avseende beslutet.


Lagrum:
59 kap. 1 § och 4 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2002 s 375 (nr 46)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-06-19

Målnummer:
Ö1878-02