Fråga om ansvar för tjänstefel av domare.


Lagrum:
20 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)
NJA 2002 s 336 (nr 41)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-06-13

Målnummer:
B3639-01