Fråga om HovR bort hålla muntlig förhandling i mål om prövning av domstols behörighet.


Lagrum:
52 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740); Artikel 6 i Europakonventionen (1994:1219)
NJA 2002 s 300 (nr 36)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-06-04

Målnummer:
Ö2806-01