Vid grovt barnpornografibrott har brottslighetens art ansetts utgöra skäl att ådöma fängelse.


Lagrum:
16 kap. 10 a § och 30 kap. 4 § brottsbalken (1962:700)
NJA 2002 s 265 (nr 32)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-05-23

Målnummer:
B4644-01