Fråga om ansvar för tjänstefel med anledning av oriktig avhysning på grund av dom som inte vunnit laga kraft.


Lagrum:
20 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)
NJA 2002 s 188 (nr 24)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-04-25

Målnummer:
B4621-00