Fråga om en melodi, som utgjort ett upprepat och avgränsat inslag i en komposition på populärmusikens område, varit skyddad enligt upphovsrättslagen samt om intrång skett genom en senare tillkommen melodi på samma område.


Lagrum:
1 kap. 1 § och 2 § samt 7 kap. 54 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
NJA 2002 s 178 (nr 23)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-04-11

Målnummer:
T828-01