Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om kontrollavgift har meddelats, när tingsrättens dom grundats på vittnesmål av en parkeringsvakt om vilka rutiner han brukar följa och tingsrätten inte närmare redovisat hur den bedömt motbevisning genom förhör under sanningsförsäkran med den parkerande och utsaga av ett vittne.


Lagrum:
49 kap. 14 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2002 s 133 (nr 16)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-03-06

Målnummer:
Ö2111-01