Ansvar för tillverkning av mäsk i uppenbart syfte att tillverka sprit har inte kunnat utdömas eftersom vätskan i fråga inte ansetts kunna fall under alkohollagens definition av mäsk. Vätskan - som varit avsedd för tillverkning av sprit - har emellertid ansetts utgöra hjälpmedel av sådan art att beredningen och förfärdigandet därav utgjort straffbar förberedelse till olovlig tillverkning av sprit.


Lagrum:
1 kap. 2 § och 10 kap. 1 § och 9 § alkohollagen (1994:1738); 23 kap. 2 § brottsbalken (1962:700) i dess före den 1 juli 2001 gällande lydelse
NJA 2002 s 123 (nr 13)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-02-21

Målnummer:
B1658-01