Fråga om åberops- och bevisbördans betydelse för edition.


Lagrum:
38 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2002 s 41 (nr 6)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-01-30

Målnummer:
Ö1016-00