Ersättning för kränkning enligt 1 kap. 3 § skadeståndslagen i lydelse före den 1 januari 2002 har tillerkänts målsägande vid brottet sexuellt utnyttjande av underårig.


Lagrum:
1 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207) i lydelse före den 1 januari 2002; 6 kap. 4 § 1 st. 2 p. brottsbalken (1962:700)
NJA 2001 s 742 (nr 104)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2001-11-16

Målnummer:
T875-00