HovR har avgjort ett mål om försättande i konkurs på handlingarna utan att lämna gäldenären tillfälle att slutföra sin talan. Fråga bl.a. om det rättegångsfel som förevarit kunde antas ha inverkat på målets utgång.


Lagrum:
58 kap. 28 §, 52 kap. 11 § och 55 kap. 15 § andra stycket rättegångsbalken (1942:740); Artikel 6 i Europakonventionen; 2 kap. 6 § och 16 kap. 2 § konkurslagen (1987:672); NJA 1981 s. 395
NJA 1981 s. 395; NJA 1989 s. 378; NJA 1997 s. 121; NJA 1998 s. 232; NJA 1999 s. 113; NJA 1999 s. 544
NJA 2001 s 731 (nr 102)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2001-11-12

Målnummer:
Ö2971-00