Den som ålagts edgångsskyldighet enligt 6 kap. 5 § andra stycket konkurslagen har ansetts äga rätt att vägra beediga uppgifter som skulle avslöja att han har begått ett brott och som kan användas som bevis i en kommande rättegång mot honom. Tillika fråga om omständigheterna inneburit skälig ursäkt för en person att i ett sådant fall lämna osanna uppgifter under ed.


Lagrum:
6 kap. 5 § konkurslagen (1987:672); 15 kap. 4 § brottsbalken (1962:700); 36 kap. 6 § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1991 s. 123
NJA 1991 s. 123; Högsta domstolens dom den 28 mars. 2001
NJA 2001 s 563 (nr 80)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2001-09-19

Målnummer:
B3340-99