Sedan dold äganderätt till två fastigheter utmätts och borgenären förelagts enligt 4 kap 23 § utsökningsbalken att väcka talan mot den öppne ägaren, har fastigheterna belagts med kvarstad på ansökan av utmätningsborgenären. 15 kap. 2 § rättegångsbalken.


Lagrum:
15 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740); 4 kap. 23 § utsökningsbalken (1981:774); NJA 1982 s. 589
NJA 1982 s. 589; NJA 1985 s. 97 och s. 615; NJA 1988 s. 13; NJA 1989 s. 304
NJA 2001 s 509 (nr 70)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2001-07-05

Målnummer:
Ö2238-01