Fråga om det vid straffmätning skall beaktas att en person som utvisas också registreras på spärrlistan i Schengens informationssystem och därför under den tid som återreseförbudet gäller inte får tillträde till eller uppehållstillstånd i någon av Schengenstaterna.  Tillika fråga om tidsbegränsning av återreseförbud.


Lagrum:
29 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 4 kap. 14 § andra stycket utlänningslagen (1989:529); NJA 1991 s. 255
NJA 1991 s. 255; NJA 1992 s. 615; NJA 1995 s. 448; NJA 1997 s. 622
NJA 2001 s 500 (nr 69)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2001-06-28

Målnummer:
B1299-01