Anställds kopiering av kunddatabas, som utgjort företagshemlighet men som den anställde haft lovlig tillgång till i sitt arbete, har inte ansetts vara företagsspioneri och ej heller olovligt förfogande.


Lagrum:
1 § och 3 § lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter; 10 kap. 4 § brottsbalken (1962:700)
NJA 2001 s 362 (nr 53)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2001-06-01

Målnummer:
B4641-99