Sedan TR:n förordnat offentlig försvarare, har HovR:n efter överklagande av Domstolsverket undanröjt TR:ns beslut. Den som har varit förordnad som offentlig försvarare har ansetts berättigad till ersättning av allmänna medel för arbete i HovR:n som utförts medan förordnandet alltjämt gällde.

Såsom framgår av närmast föregående referat (ref. 50) förordnade Eksjö TR på ansökan av Jerry E. genom beslut d. 15 mars 2000 advokaten Sture L. till offentlig försvarare för Jerry E.

Domstolsverket överklagade TR:ns beslut i Göta HovR med yrkande att förordnandet om offentlig försvarare skulle upphävas. Jerry E. bestred ändring.

Sture L. yrkade ersättning av allmänna medel för sitt arbete i HovR:n.

HovR:n (hovrättsråden Nisser, Träff, referent, och Ostblom) fann i beslut d. 3 juli 2000 att, då förutsättningar för förordnande av offentlig försvarare för Jerry E. inte förelåg, beslutet om offentlig försvarare skulle undanröjas samt att Sture L. vid sådant förhållande inte var berättigad till ersättning av allmänna medel för sitt arbete i HovR:n.

HovR:ns beslut HovR:n undanröjer TR:ns beslut att förordna Sture L. som offentlig försvarare för Jerry E.

HovR:n lämnar Sture L:s begäran om ersättning utan bifall.

Sture L. överklagade HovR:ns beslut och yrkade att han för biträde åt Jerry E. i HovR:n skulle tillerkännas ersättning av allmänna medel med 2 685 kr.

Domstolsverket bestred ändring. Målet föredrogs.

Föredraganden, RevSekr Taabu, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl, Av handlingarna i målet framgår att TR:n förordnade Sture L. som offentlig försvarare för Jerry E., att HovR:n efter överklagande från Domstolsverket undanröjde TR:ns beslut och att Sture L. biträdde Jerry E. i HovR:n.

Enligt 21 kap. 10 § RB har offentlig försvarare rätt till skälig ersättning för arbete som uppdraget krävt. I offentlig försvarares uppdrag får anses ingå att bevaka huvudmannens intresse i frågan om rätt till offentlig försvarare föreligger, jfr NJA 1983 s. 736. Det arbete för vilket Sture L. har yrkat ersättning har utförts medan förordnandet alltjämt gällde och den begärda ersättningen är skälig. Sture Larsson skall därför tillerkännas begärd ersättning.

Beslut. HD tillerkänner Sture L. ersättning med 2 685 kr för arbete i HovR:n. Kostnaden skall stanna på staten.

HD (JustR:n Magnusson, Svensson, Munck, Westlander, referent, och Lundius) fattade följande slutliga beslut: Skäl. Av handlingarna i målet framgår att TR:n förordnade Sture L. som offentlig försvarare för Jerry E., att HovR:n efter överklagande från Domstolsverket undanröjde TR:ns beslut och att Sture L. biträdde Jerry E. i HovR:n. Sedan Jerry E. överklagat HovR:ns beslut, har HD lämnat överklagandet utan bifall.

Enligt 21 kap. 10 § RB har en offentlig försvarare rätt till skälig ersättning för arbete som uppdraget krävt. I offentlig försvarares uppdrag får anses ingå att bevaka huvudmannens intresse i frågan om rätt till offentlig försvarare föreligger (jfr NJA 1983 s. 736). Det arbete för vilket Sture L. har yrkat ersättning har utförts med stöd av TR:ns förordnande medan detta alltjämt gällde. Sture L. skall därför tillerkännas begärd ersättning.

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut, såvitt nu är i fråga, tillerkänner HD Sture L. ersättning av allmänna medel för biträde åt Jerry E. i HovR:n med 2 685 kr, avseende arbete. Kostnaden skall stanna på staten.

HD:s beslut meddelades d. 29 maj 2001 (mål nr Ö 2838-00).

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2001-05-29

Målnummer:
Ö2838-00