Domstolsverket har ansetts ha rätt att överklaga ett beslut om förordnande av offentlig försvarare. Tillika fråga om rätt till offentlig försvarare för den som i anledning av anmälan mot honom för brott kallats till förhör inför polisen.


Lagrum:
Lagen (1996:1621) om rätt för Domstolsverket att överklaga vissa beslut om ersättning m.m.; 49 kap. 3 §, 5 § 1 p och 7 p, 21 kap. 1 §, 3 § och 3 a §, 23 kap. 1 §, 5 §, 6 § och 18 § rättegångsbalken (1942:740); Artikel 6 Europakonventionen
NJA 2001 s 344 (nr 50)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2001-05-29

Målnummer:
Ö2825-00