En talan om betalningsskyldighet enligt 12 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483) har vid tillämpning av  10 kap. 8 § rättegångsbalken ansetts inte utgöra talan i anledning av skadegörande handling.


Lagrum:
10 kap. 8 § rättegångsbalken; 12 kap. 6 § och 7 § skattebetalningslagen (1997:483)
NJA 2001 s 336 (nr 48)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2001-05-23

Målnummer:
Ö4302-99