Fråga om ansvar för tjänstefel av domare som bl.a. dröjt med att färdigställa tidigare avkunnade domar. Dessutom fråga om tillämpning av artikel 6 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna angående rätten till en rättegång inom skälig tid.


Lagrum:
20 kap. 1 § och 34 kap. 4 § brottsbalken; 30 kap. 7 § rättegångsbalken; 1 § och 6 § förordningen (1987:1099) om skyldighet för domstol att underrätta parterna om utgången i mål och ärenden, m.m.
NJA 2001 s 35 (nr 7)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2001-01-31

Målnummer:
B4882-98