Skattskyldig har jämlikt 5 kap. taxeringslagen (1990:324) påförts skattetillägg. Fråga om han därefter kan ådömas påföljd för skattebedrägeri.


Lagrum:
30 kap. 9 § rättegångsbalken; Artikel 4 punkt 1 i sjunde tilläggsprotokollet till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
NJA 2000 s 622 (nr 89)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2000-11-29

Målnummer:
B868-99