Fråga om ersättning för kostnader i konkursärende. 16 kap. 2 § konkurslagen.


Lagrum:
16 kap. 2 § konkurslagen (1987:672); 18 kap. 16 § och 31 kap. 2 § rättegångsbalken; NJA 1998 s. 857
NJA 1998 s. 857; NJA 1999 s. 282
NJA 2000 s 564 (nr 82)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2000-11-06

Målnummer:
Ö287-97