Undanröjande av skyddstillsyn enligt 28 kap. 9 § brottsbalken har ansetts inte kunna ske innan domen på skyddstillsyn vunnit laga kraft.


Lagrum:
28 kap. 6 b §, 9 § och 11 § tredje stycket brottsbalken
NJA 2000 s 533 (nr 78)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2000-10-20

Målnummer:
Ö3224-00