Psykiska besvär, ersättningsgilla som sveda och värk, har med hänsyn till omständigheterna presumerats uppkomma hos vuxna syskon, vilka ej sammanbodde med den som bragts om livet genom uppsåtligt brott.


Lagrum:
5 kap. 1 § skadeståndslagen; 18 kap. 4 § rättegångsbalken; NJA 1979 s. 620
NJA 1979 s. 620; NJA 1993 s. 41 I och II; NJA 1996 s. 377; NJA 1996 s. 509; NJA 1999 s. 632
NJA 2000 s 521 (nr 77)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2000-10-17

Målnummer:
T2546-99