Tillämpning av den straffrättsliga legalitetsprincipen. (Jfr NJA 1994 s 480).


Lagrum:
1 kap. 1 § brottsbalken; 43 § första stycket första punkten väglagen (1971:948)
NJA 2000 s 490 (nr 75)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2000-10-17

Målnummer:
B3301-98