Sedan Patent- och registreringsverket förordnat att ett aktiebolag skulle träda i likvidation och bolaget på ansökan av likvidatorn försatts i konkurs, har bolagsstyrelsens överklagande av konkursbeslutet avvisats med hänvisning till att styrelsen inte var behörig att företräda bolaget. Bolaget har inte ansetts kunna vinna resning i fråga om sistnämnda beslut på den grunden att likvidationsbeslutet senare undanröjts. (Jfr 1992 s. 518 I och II).


Lagrum:
13 kap. 4 a § första stycket 3 aktiebolagslagen (1975:1385); 58 kap. 1 § första stycket 3 och 10 § rättegångsbalken; NJA 1988 s. 727
NJA 1988 s. 727; NJA 1992 s. 518 I och II
NJA 2000 s 488 (nr 74)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2000-10-13

Målnummer:
Ö3960-98