I mål om vitesförbud enligt (I) lagen om skydd för företagshemligheter, (II) upphovsrättslagen har käranden återkallat sin talan. Svaranden har ansetts inte ha rätt att få målet prövat enligt 13 kap. 5 § första stycket rättegångsbalken.


Lagrum:
11 och 13 §§ lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter; 53 a § upphovsrättslagen (1960:729); 13 kap. 5 § första stycket rättegångsbalken; NJA 1981 s. 523
NJA 1981 s. 523; NJA 1989 s. 870; NJA 1991 s. 438; NJA 1996 s. 509; HD:s dom 14 juni 2000 i mål B 772-00; HD:s dom 22 juni 2000 i mål B 3231-99
NJA 2000 s 435 (nr 67)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2000-09-27

Målnummer:
Ö3334-98