Värdeförverkande enligt 9 § lagen (1960:418) om straff för varusmuggling har inte ansetts kunna ske hos den som enbart dömts för olovlig befattning med det insmugglade godset.


Lagrum:
1 §, 3 §, 6 §, 9 § och 20 § lagen (1960:418) om straff för varusmuggling; 36 kap. 5 § brottsbalken
NJA 2000 s 307 (nr 50)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2000-06-16

Målnummer:
B4083-98