Fråga om ansvar för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till kroppsskada.


Lagrum:
20 kap. 2 § sjölagen (1994:1009); 1 kap. 5 § sjötrafikförordningen (1986:300); 3 kap. 8 § brottsbalken
NJA 2000 s 234 (nr 39)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2000-05-30

Målnummer:
B3852-98