Den som under ett pågående förfarande om inlösen av minoritetsaktier förvärvar aktier som förfarandet gäller har ansetts vara berättigad att inträda som part i förfarandet.


Lagrum:
14 kap. 31 § aktiebolagslagen (1975:1385); 13 kap. 7 § rättegångsbalken
NJA 2000 s 202 (nr 34)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2000-04-27

Målnummer:
T2955-98