Vid bokföringsbrott med ett straffvärde om fängelse sex månader har ansetts att det krävs alldeles särskilda skäl för att gå ifrån presumtionen för fängelse och i stället döma till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst. - Även frågor om tillämpning av 51 kap. 23 a § rättegångsbalken och om reformatio in pejus.


Lagrum:
30 kap. 4 § och 7 § brottsbalken; 51 kap. 23 a § och 25 § rättegångsbalken; NJA 1998 s. 300
NJA 1998 s. 300; NJA 1999 s. 769; NJA 1996 s. 541; NJA 1997 s. 703; NJA 1998 s. 713
NJA 2000 s 195 (nr 33)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2000-04-19

Målnummer:
B5400-99