Fråga om arrendenämnds behörighet att pröva villkor om mjölkkvot i samband med förlängning av avtal om jordbruksarrende.


Lagrum:
8 kap. 30 § samt 9 kap. 9 § och 10 § jordabalken; 34 kap. 1 § rättegångsbalken; NJA 1981 s. 873 I-IV
NJA 1981 s. 873 I-IV; NJA 1994 s. 696
NJA 2000 s 100 (nr 16)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2000-02-29

Målnummer:
Ö3156-98