Villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst har ådömts för varusmugglingsbrott avseende spritdrycker.


Lagrum:
1 § och 8 § lagen (1960:418) om straff för varusmuggling; 30 kap. 4 § och 7 § brottsbalken; NJA 1999 s. 269
NJA 1999 s. 269; NJA 1999 s. 561
NJA 2000 s 69 (nr 9)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2000-02-08

Målnummer:
B1668-99