En rektor vid en gymnasieskola sades upp på grund av bl.a. sitt agerande på sin privata Facebooksida. Huvudsakligen fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning.


Lagrum:
7 §, 6 b § och 38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd;  Artikel 10 i europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1994:1219); Europadomstolens dom den 12 september 2011 i målet Sánchez m.fl. mot Spanien; AD 2010 nr 42
AD 2010 nr 42; AD 1993 nr 18; AD 2010 nr 50; AD 1984 nr 9; AD 2006 nr 109; AD 1998 nr 22; AD 1991 nr 106; AD 1997 nr 57
AD 2012 nr 25

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2012-03-28

Målnummer:
B-88-2011