Fråga huvudsakligen om det har förelegat laga grund för avskedande, alternativt saklig grund för uppsägning, av en stiftsjurist som påstås bland annat ha misskött sina arbetsuppgifter och uttalat sig kränkande om kollegor.


Lagrum:
13 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740); 7 § och 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd; 8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
AD 2011 nr 78

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2011-10-26

Målnummer:
B-17-2010