En kvinna sökte under praktiktjänstgöring hos en lantbrukare anställning hos denne. Kvinnan drabbades under praktiktjänstgöringen av missfall och berättade om det för lantbrukaren. Hon nekades sedan anställning. Fråga om lantbrukaren därigenom dels har gjort sig skyldig till direkt diskriminering på grund av kön, dels har missgynnat henne i strid mot föräldraledighetslagen. Lantbrukarens agerande har ansetts utgöra brott mot både diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen. Arbetsdomstolen har tillerkänt kvinnan ett gemensamt belopp avseende diskrimineringsersättning och allmänt skadestånd.


Lagrum:
1 kap. 4 §, 2 kap. 1 § och 6 kap. 3 § diskrimineringslagen (2008:567); 16 § och 24 § föräldraledighetslagen (1995:584); EG-domstolens dom i mål C-177/88, Dekker, REG 1990, s. I-3941
EG-domstolens dom i mål C-177/88, Dekker, REG 1990, s. I-3941; NJA 2006 s. 170; AD 2005 nr 32; AD 2002 nr 45
AD 2011 nr 2

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2011-01-19

Målnummer:
A-261-2009