Ett lettiskt bolag, som utstationerade arbetskraft från Lettland för arbete vid byggnadsentreprenader i Sverige, utsattes för stridsåtgärder från svenska fackliga organisationer. Stridsåtgärderna, som syftade till att förmå det lettiska bolaget att teckna s.k. hängavtal till byggnadsavtalet, medförde att arbetena avbröts i förtid och att de lettiska arbetstagarna lämnade Sverige. Vid prövning av frågan om stridsåtgärdernas tillåtlighet fann Arbetsdomstolen att det fanns skäl att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen och vilandeförklarade målet. EG-domstolen fann i sin dom med förhandsavgörande bl.a. att stridsåtgärderna stod i strid mot EG-fördraget eftersom de innebar en inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster som inte ansågs motiverad. Arbetsdomstolen har nu prövat de skadeståndsyrkanden som bolaget framställt i målet och funnit att de fackliga organisationerna är skadeståndsskyldiga gentemot bolaget för de brott mot EG-rätten som stridsåtgärderna innebar. Beträffande det yrkade ekonomiska skadeståndet har Arbetsdomstolen ansett att det visserligen får anses klart att bolaget drabbats av ekonomisk skada till följd av stridsåtgärderna, men bolaget har inte kunnat visa att det lidit ekonomisk skada med yrkat belopp. Yrkandet har avslagits. Arbetsdomstolen har ålagt de fackliga organisationerna att betala allmänt skadestånd till bolaget och att stå för merparten av bolagets rättegångskostnader. - Även fråga om tillåtligheten av bolagets fastställelsetalan.


Lagrum:
Artikel 10, artikel 46, artikel 49, artikel 50, artikel 55 och artikel 234 EG-fördraget; Artikel 3.1, artikel 3.7 och artikel 3.8 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster; 2 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207); 41 §, 42 §, 54 §, 55 § och 60 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet; 4 kap. 6 § och 5 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister; 35 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740); EG-domstolens dom av den 12 december 1974 i mål 36/74, Walrave och Koch, REG 1974, s. 1405, svensk specialutgåva, volym 2, s. 409
EG-domstolens dom av den 12 december 1974 i mål 36/74, Walrave och Koch, REG 1974, s. 1405, svensk specialutgåva, volym 2, s. 409; EG-domstolens dom av den 9 mars 1978 i mål 106/77, Simmenthal, REG 1978, s. 629, svensk specialutgåva, volym 4, s. 75; EG-domstolens dom av den 10 april 1984 i mål C-14/83, von Colson och Kamann, REG 1984, s. 1891, svensk specialutgåva, volym 7, s. 577; EG-domstolens dom av den 19 juni 1990 i mål C-213/89, Factortame, REG 1990, s. I-2433, svensk specialutgåva, s. 435; EG-domstolens dom av den 2 augusti 1993 i mål C-271/91, Marshall, REG 1993, s. I-4367, svensk specialutgåva, s. I-315; EG-domstolens dom av den 15 december 1995 i mål C-415/93, Bosman, REG 1995, s. 1-4921; EG-domstolens domar av den 5 mars 1996 i målen C-46/93 och C-48/93, Brasserie du pêcheur och Factortame, REG 1996, s. I-1029; EG-domstolens dom av den 20 september 2001 i mål C-453/99, Courage och Crehan, REG 2001, s. 1-6297; EG-domstolens dom av den 19 februari 2002 i mål C-309/99, Wouters m.fl., REG 2002, s. 1-1577; EG-domstolens dom av den 13 juli 2006 i de förenade målen C-295/04 till C-298/04, Manfredi och Lloyd, REG 2006, s. I-6619; EG-domstolens dom av den 7 september 2006 i mål C-81/05, Alonso, REG 2006, s. I-7569; EG-domstolens dom av den 17 april 2007 i mål C-470/03, Suomen valtio och Lehtinen, REG 2007, s. I-2749; EG-domstolens dom av den 11 oktober 2007 i mål C-460/06, Paquay, REG 2007, s. I-8511; EG-domstolens dom av den 11 december 2007 i mål C-438/05, International Transport Workers¿ Federation och Finnish Seamen¿s Union, REG 2007, s. I-10779; EG-domstolens dom av den 18 december 2007 i mål C-341/05, Laval, REG 2007, s. I-11767; EG-domstolens dom av den 17 juli 2008 i mål C 94/97, Raccanelli, REG 2008, s. I-5939; AD 1976 nr 134; AD 1977 nr 150; AD 1981 nr 46; AD 1982 nr 35; AD 1987 nr 40; AD 1989 nr 120; AD 1995 nr 131; AD 1996 nr 74; AD 2002 nr 45; AD 2004 nr 111; AD 2005 nr 49; AD 2006 nr 10; AD 2008 nr 5; AD 2009 nr 76; NJA 1987 s. 885; NJA 2005 s. 180; NJA 2005 s. 608; NJA 2006 s. 367
AD 2009 nr 89

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2009-12-02

Målnummer:
A-268-2004