Tre arbetstagare hos ett bolag A, som är verksamt inom IT-branschen, slutade sina anställningar där och bildade ett annat bolag B som verkar inom samma bransch. Fråga om arbetstagarna och bolaget B obehörigen har röjt och utnyttjat bolaget A:s företagshemligheter. Vidare fråga om arbetstagarna handlat illojalt mot den tidigare arbetsgivaren och brutit mot sina anställningsavtal samt om de brutit mot konkurrensklausulerna i anställningsavtalen. Vid bedömningen prövas om konkurrensklausulerna är oskäliga och bör jämkas enligt 38 § avtalslagen.


Lagrum:
1 §, 7 § och 8 § lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter; 38 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område; AD 1992 nr 99
AD 1992 nr 99; AD 1993 nr 12; AD 1998 nr 80
AD 2009 nr 63

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2009-09-02

Målnummer:
B-7-2008