Arbetsgivaren, en kyrklig samfällighet, har vid en årlig löneöversyn inte gett en föräldraledig komminister någon löneökning. Fråga om arbetsgivaren därigenom har brutit mot föräldraledighetslagens förbud mot missgynnande och gjort sig skyldig till kollektivavtalsbrott. Även fråga om tillämpning av 35 kap. 5 § rättegångsbalken såvitt avser den ekonomiska skadan.


Lagrum:
16 § och 22 § föräldraledighetslagen (1995:584); 55 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet; 35 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740)
AD 2009 nr 56

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2009-07-01

Målnummer:
A-182-2008