Fråga om det förelegat grund för avskedande av en kyrkoherde. Påståenden bl.a. om att kyrkoherden har brustit i ledarskapet för personalen och verksamheten, att han inte samarbetat med de förtroendevalda i den kyrkliga samfälligheten samt att han attesterat tjänstgöringsrapporter på felaktiga grunder. Även fråga om tillåtligheten av fastställelsetalan.


Lagrum:
35 § lagen (1982:80) om anställningsskydd; 4 kap. 6 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister; AD 1975 nr 12
AD 1975 nr 12; AD 1988 nr 79
AD 2009 nr 21

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2009-03-11

Målnummer:
A-3-2008