Fråga om ett bolag gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott genom att i förhandlingsunderlaget vid lönerevisionsförhandlingar avidentifiera löneuppgifter m.m. avseende de arbetstagare som inte var med i den kollektivavtalsslutande organisationen. Även fråga om bolaget genom att uppmana ett antal av arbetstagarorganisationens medlemmar, att besvara om de var fackligt anslutna, om de ville att deras fackliga organisation skulle förhandla för dem eller om de ville att deras fackliga organisation skulle ha rätt att se deras individuella lön har gjort sig skyldigt till föreningsrättskränkning och brott mot förtroendemannalagen.


Lagrum:
8 § och 54 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet; 3 § och 10 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen; AD 1989 nr 94
AD 1989 nr 94; AD 1995 nr 73; AD 1996 nr 67
AD 2009 nr 3

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2009-01-14

Målnummer:
A-38-2008