Fråga om avvisning. Staten genom Statens pensionsverk har väckt talan vid tingsrätt mot en tidigare statsanställd person med yrkande om återbetalning av utbetald sjukpension enligt kollektivavtal. Målet har överlämnats till Arbetsdomstolen varvid även den arbetstagarorganisation som motparten är medlem i har stämts in. Det är ostridigt mellan parterna att förhandlingskravet enligt 4 kap. 7 § arbetstvistlagen inte är uppfyllt. Fråga om invändningen om processhinder framställts i rätt tid. Även fråga om rättegångskostnadernas fördelning.


Lagrum:
4 kap. 7 § och 5 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister; 18 kap. 1 §, 3 §, 5 § och 8 § rättegångsbalken (1942:740); AD 1980 nr 100
AD 1980 nr 100; AD 1989 nr 30; AD 1980 nr 76; AD 1995 nr 131; AD 2007 nr 80; AD 1997 nr 70; NJA 1996 s 171
AD 2008 nr 66

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2008-07-09

Målnummer:
A-10-2008