Fråga om ett hotells byte av städentreprenör inneburit en övergång av verksamhet mellan den gamla och den nya entreprenören.


Lagrum:
6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd; Artikel 1 och artikel 3 i rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning och skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter; AD 1995 nr 163
AD 1995 nr 163; EG-domstolens dom den 18 mars 1986 i mål 24/85, Spijkers, REG 1986, s. 1119; EG-domstolens dom den 11 mars 1997 i mål C-13/95, Süzen, REG 1997, s. I-1259; EG-domstolens dom den 24 januari 2002 i mål C-51/00, Temco, REG 2002, s. I-00969
AD 2008 nr 64

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2008-07-02

Målnummer:
A-139-2007