En systemadministratör har omplacerats till arbete som vaktmästare. Fråga dels om arbetstagaren enligt sitt anställningsavtal varit skyldig att tjänstgöra som vaktmästare, dels om arbetsgivaren genom omplaceringen skilt arbetstagaren från hans anställning och - när den senare frågan besvarats nekande - om beslutet om omplacering kan underkastas rättslig prövning. Även fråga om föreningsrättskränkning och brott mot 3, 4 och 5 §§ förtroendemannalagen.


Lagrum:
7 §, 8 §, 18 §, 19 §, 22 § och 30 § lagen (1982:80) om anställningsskydd; 8 § och 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet; 3 §, 4 § och 5 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen; 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister; AD 1978 nr 89
AD 1978 nr 89; AD 1981 nr 6; AD 1982 nr 29; AD 1990 nr 95; AD 1993 nr 92; AD 1996 nr 67; AD 2002 nr 134; AD 2003 nr 32; AD 2003 nr 76; AD 2004 nr 72
AD 2008 nr 63

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2008-07-02

Målnummer:
A-35-2007