Efter verksamhetsövergång enligt 6 b § anställningsskyddslagen tillämpade den nya arbetsgivaren under ett år efter övergången lönevillkoren i det kollektivavtal som överlåtaren var bunden av. Dessa villkor innebar för vissa av arbetstagarna sämre förmåner än de villkor som gällde enligt det kollektivavtal för verksamheten i fråga som den nya arbetsgivaren var bunden av. Fråga om förfarandet utgjort kollektivavtalsbrott.


Lagrum:
6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd; 27 § och 28 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet; Artikel 3 i rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter; EG-domstolens dom den 10 februari 1988 i mål 324/86, Daddy's Dance Hall, REG 1988, s. 739, svensk specialutgåva, volym 9, s. 357
EG-domstolens dom den 10 februari 1988 i mål 324/86, Daddy's Dance Hall, REG 1988, s. 739, svensk specialutgåva, volym 9, s. 357; EG-domstolens dom den 12 november 1992 i mål C-209/91, Rask, REG 1992, s. I-5755; EG-domstolens dom den 9 mars 2006 i mål C-499/04, Werhof, REG 2006, s. I-2397
AD 2008 nr 61

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2008-07-02

Målnummer:
A-84-2007