Interimistiskt beslut om tillåtligheten av pågående stridsåtgärder. Fråga om vidtagna och pågående stridsåtgärder är olovliga och ska hävas därför att de riktas mot ett företag som inte har några arbetstagare och som enligt 41 b § medbestämmandelagen inte får utsättas för stridsåtgärder som har till ändamål att företaget ska träffa kollektivavtal.


Lagrum:
41 § första stycket 4, 41 b § och 42 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet; 15 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)
AD 2008 nr 26

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2008-03-19

Målnummer:
A-54-2008