En visstidsanställd arbetstagare blev, under tid då hon på sin arbetsplats deltog i en av hennes fackliga organisation utlyst stridsåtgärd, erbjuden ett vikariat på en annan arbetsplats. Hon underrättades samtidigt om att hon på grund av arbetsbrist inte kunde få fortsatt arbete efter det att detta vikariat upphört. Fråga bl.a. om arbetsgivaren gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning.


Lagrum:
8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet; 6 c §, 7 §, 13 §, 15 §, 29 § och 30 § lagen (1982:80) om anställningsskydd; 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister; 43 kap. 14 § rättegångsbalken (1942:740); AD 1994 nr 22
AD 1994 nr 22; AD 1996 nr 67
AD 2007 nr 88

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2007-11-21

Målnummer:
A-156-2006