Fråga om ett företag i elinstallationsbranschen har åsidosatt sin skyldighet enligt arbetsmiljölagen att låta ett skyddsombud delta vid planeringen av ändrade lokaler. Arbetsdomstolen har besvarat frågan jakande och har funnit att arbetsgivaren därmed har hindrat skyddsombudet att fullgöra sina uppgifter. Arbetsgivaren har ålagts att betala allmänt skadestånd till  skyddsombudet och hans arbetstagarorganisation.


Lagrum:
3 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen; 6 kap. 4 §, 6 §, 10 § och 11 § arbetsmiljölagen (1977:1160); AD 1980 nr 4
AD 1980 nr 4; AD 1980 nr 63
AD 2007 nr 70

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2007-08-22

Målnummer:
A-129-2006